Privacy

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan zijn voor. Bijv. Gegevens die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming geregistreerd wanneer u de website bezoekt door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens . U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hosting- en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden geregistreerd, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kunnen voornamelijk IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens zijn die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten te vervullen (Art. 6 Para. 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider. (Art. 6 lid 1 lit. f AVG).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan haar serviceverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om de verwerking in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels te garanderen, hebben we een contract voor orderverwerking met onze hoster gesloten.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Let op de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Kromberg & Schubert GmbH Kabel en draad
Wiegenkamp 21
46414 Rhede

Telefoon: +49 (0) 2872 804-0
E-mail: info@kroschu-cable.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. Namen, e-mailadressen, enz.).

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Kromberg & Schubert GmbH Kabel en draad
De herr Michael Sonderhüsken
Wiegenkamp 21
46414 Rhede

Telefoon: +49 (0) 2872 804-0
E-mail: info@kroschu-cable.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Een informele e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd vóór de intrekking, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (artikel 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, U HEEFT HET RECHT TE ALLEN TIJDE TE BEZWAREN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIALE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. NAAR DE RELEVANTE RECHTSGRONDSLAG WAAROP VERWERKING VEREIST IS, KAN IN DIT PRIVACYBELEID WORDEN VERWEZEN. INDIEN U BEZWAAR HEEFT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ VERPLICHTE REDENEN KUNNEN OPLEVEREN VOOR DE VERWERKING DIE UW BELANG VOORDOET, UITVOERT OF UITVOERT, RECHTENBEZWAAR VOLGENS ART. 21 PARA. 1 AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE ADVERTEREN , HEBT U HET RECHT OP ELK MOMENT TE BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING, VOOR ZOVER IN VERBAND MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR HEBT, ZULLEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR HET DOEL VAN DIRECTE RECLAME (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende overtreding. Het recht op beroep bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke middelen.

Recht op data portabili ty

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon aanvraagt , gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder stuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Tijdens de test heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegeve.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is / gebeurt, kunt u in plaats van verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden , heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt volgens art. 21 Par.1 AVG, uw belangen en die van ons moeten worden afgewogen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, zijn deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen toegestaan met uw toestemming of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische doeleinden of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon. of om redenen van groot openbaar belang verwerkt door de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van de afdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam- e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen . Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen cookies van externe bedrijven ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van derden te gebruiken (bijv. Cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder deze (bijv. De winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, bijv. Voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. Cookies voor het meten van het webpubliek ) op de website. basis van art. 6 Par. 1 lit. f AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt gegeven. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (art. 6 lid 1 lit. a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instellingen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Cookietoestemming met Usercentrics

Deze website maakt gebruik van de cookietoestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw apparaat en om deze te documenteren in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, website: https://usercentrics.com/ (hierna "Usercentrics" genoemd).

Bij het betreden van onze website worden de volgende persoonsgegevens overgedragen aan Usercentrics:

 • Uw toestemming (en) of de intrekking van uw toestemming (en)
 • Uw IP addres s
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website

Verder slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om u de verleende toestemming te kunnen toekennen of deze weer in te trekken. De gegevens die op deze manier worden verzameld , worden bewaard totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, de Usercentrics-cookie zelf te verwijderen of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplicht blijft onaangetast.

Usercentrics wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 Par. 1 S. 1 lit. c AVG.

Contract voor orderverwerking

Met Usercentrics hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten. Dit is een contract voorgeschreven door de gegevensbeschermingswet, die ervoor zorgt dat Usercentrics de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server- logbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • besturingssysteem gebruikt
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijdstip van het serververzoek
 • IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 Par. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Vragen per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de afhandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 Par. 1 lit. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons verzonden vragen (art. 6, lid 1, punt f AVG) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a AVG), indien dit werd gevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. Nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op Art. 6 Par. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren . Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 Par. 1 lit. een AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de functie IP- anonimisering geactiveerd . Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. T hij volledige IP-adres wordt alleen verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort in uitzonderlijke gevallen. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website- activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser-plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: schakel Google Analytics uit.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en implementeren de strikte eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Opslagperiode

Gegevens die door Google worden opgeslagen op gebruikers- en evenementniveau en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. Gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details hierover vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

6. Plug-ins en tools

Google Web Fonts (lokale inbedding)

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen, die door Google worden aangeboden, voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.