Verkoopvoorwaarden van Kromberg & Schubert GmbH Cable & Wire (Stand Mei 2019)

1. Ruimte van application / choi ce van recht / bevoegde rechtbank
(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen Kromberg & Schubert GmbH Cable & Wire (hierna "Kroschu") en hun respectievelijke klanten (hierna ook de "Klant"), evenals alle resulterende leveringen en diensten die Kroschu doet in zakelijke omgang met de opdrachtgever, tenzij het om zaken met consumenten gaat. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als ze niet in vervolgcontracten worden genoemd.
(2) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever maken op geen enkele wijze deel uit van de overeenkomst.
(3) Voor zover wettelijk toegestaan, is de rechtbank die verantwoordelijk is voor de vestigingsplaats van Kroschus exclusief verantwoordelijk voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gesloten contract - inclusief de geldigheid van het contract zelf. In afwijking hiervan is Kroschu echter als alternatief gerechtigd, naar keuze van Kroschu, vorderingen op de opdrachtgever ook in zijn vestigingsplaats te doen gelden.
(4) Voor alle wederzijdse aanspraken en rechten uit of in verband met het gesloten contract is uitsluitend het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) en de verwijzing bepalingen van het Duitse internationaal privaatrecht.

2. Vergoeding / betalingen
(1) Uitsluitend de prijzen vermeld in onze orderbevestiging zijn van toepassing. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de prijzen van Kroschus ex Kroschus 'respectievelijke fabrikant van de verkochte goederen (EXW Incoterms 2010) zonder belading. Verpakkings- en vrachtkosten, douanerechten, vergoedingen en openbare lasten voor exportleveringen zijn niet in de overeengekomen prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bijkomende of gewijzigde diensten die de opdrachtgever nadien of verschuldigd is, dienen afzonderlijk te worden betaald. We noemen de respectieve fabrikant bij het indienen van het aanbod om de goederen te verkopen.
(2) Bijkomende of verminderde kosten in vergelijking met de metalen ondergronden genoemd in de aanbieding worden bepaald via de offertes van de non-ferro metalen consumenten (DEL) (bron: http://www.del-notiz.org). De cursussen worden op werkdagen (behalve op zaterdag) dagelijks in het Kroschus-systeem geactualiseerd en op verzoek aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Daarnaast wordt 1% inkoopkosten in rekening gebracht. Indien kopen tegen de door DEL vastgestelde prijzen niet mogelijk is , wordt de daadwerkelijke metaalinkoopprijs berekend. Koper toeslagen of kortingen zijn altijd strikt netto. Een levering van metaal vereist altijd de voorafgaande schriftelijke bevestiging van Kroschus.
(3) Alle prijzen zijn nettoprijzen , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Volgens de contractuele betalingsvoorwaarden moeten de betalingen strikt netto worden gedaan zonder enige aftrek door de klant. Cheques en wissels worden alleen geaccepteerd op basis van prestatie.
(4) De klant heeft alleen recht op compensatie als zijn vorderingen onbetwist, rechtsgeldig of klaar voor een beslissing zijn. De opdrachtgever heeft alleen recht op retentierechten als deze zijn gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.
(5) Aanspraken van de opdrachtgever mogen alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Kroschus aan derden worden overgedragen. § 354a HGB blijft onaangetast.

3. Levering / leveringstermijnen / reservering voor zelflevering
(1) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, levert Kroschu uitsluitend ex works (EXW Incoterms 2010) zonder belading; dit geldt ook voor de risico-overgang en de plaats van uitvoering.
(2) Levertijden zijn alleen bindend indien een uitdrukkelijke schriftelijke individuele overeenkomst tot stand is gekomen. De overeengekomen leveringstermijnen worden in acht genomen met het bestaan en de mededeling van verzendgereedheid of - indien ook een verzending door Kroschus is overgenomen - met het tijdig vertrek uit de fabriek.
Naleving van leveringstermijnen en servicetermijnen vereist altijd de opheldering van alle technische vragen. Dit omvat in het bijzonder de tijdige ontvangst van alle door de opdrachtgever aan te schaffen documenten, de eventueel noodzakelijke vrijgaven en goedkeuringen alsmede het voldoen aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden en andere verplichtingen van de opdrachtgever. Indien niet aan bovenstaande eisen wordt voldaan, worden de termijnen dienovereenkomstig verlengd; dit geldt niet als Kroschu verantwoordelijk is voor de vertraging.
(3) Het leveringsschema, dat doorgaans wekelijks wordt verzonden, bevat de volgende vaste horizonten: Fixing horizon 1 (35 dagen) = productievrijgave, vaste hoeveelheden en data, wijzigingen zijn alleen mogelijk na onderling overleg; Freeze horizon 2 (63 dagen) = materiaalvrijgave. Alle verdere informatie buiten de vaststellingshorizon 2 moet worden opgevat als een niet-bindende planningsprognose.
(4) Kroschu heeft recht op gedeeltelijke leveringen en deelleveringen, mits deze in het specifieke geval redelijk zijn voor de klant.
(5) Indien Kroschu niet zelf levert, hoewel Kroschu identieke bestellingen heeft geplaatst bij betrouwbare leveranciers, wordt Kroschu ontheven van de verplichting tot nakoming en kan hij zich terugtrekken uit het contract. Kroschu is verplicht de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte te stellen van het niet beschikbaar zijn van de dienst en zal de reeds door de opdrachtgever verstrekte tegenprestatie onmiddellijk vergoeden.
(6) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt elke verzending op risico van de klant. Volgens EXW Incoterms 2010 wordt het risico overgedragen aan de klant. Indien de afnemer met acceptatie in gebreke is, is Kroschu gerechtigd de kosten die Kroschu daardoor maakt te vorderen . Bovendien wordt bij het optreden van een gebrek aan acceptatie het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde beschadiging van de goederen overgedragen aan de klant.
(7) Contractuele boetes voor te late leveringen en diensten van Kroschus Ware maken geenszins deel uit van het contract.
(8) Indien Kroschu bij levering in gebreke blijft, heeft de klant recht op vergoeding van de schade waarvan kan worden aangetoond dat deze is ontstaan. De aansprakelijkheid van Kroschus is echter beperkt tot de schade die voorzienbaar en typerend is voor het contract wanneer het contract wordt gesloten, tenzij er sprake is van een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim of schade die is gebaseerd op letsel aan leven, lichaam of gezondheid en de onderliggende plichtsverzuim die Kroschu of Kroschus plaatsvervangende agenten moeten vertegenwoordigen . Evenzo is Kroschu alleen aansprakelijk voor gederfde winst van de opdrachtgever bij opzet of grove nalatigheid van plichtsverzuim.
(9) Indien de klant vertraging in de levering of verzending veroorzaakt, is Kroschu gerechtigd de hieruit voortvloeiende extra kosten bij de klant in rekening te brengen . Onverminderd het aantonen van hogere of lagere opslagkosten, is Kroschu in ieder geval gerechtigd de opdrachtgever een locatievergoeding in rekening te brengen van 0,5% van de nettoprijs van de zaken in de betreffende levering per week, maar niet meer dan 5% van de nettoprijs van de artikelen in de betreffende levering. Deze locatievergoeding wordt in mindering gebracht op de berekening van de extra gemaakte kosten.

4. Overmacht
(1) In geval van overmacht wordt Kroschu ontheven van de verplichting tot nakoming voor de duur en de omvang van het effect. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis die buiten de invloedssfeer van Kroschu ligt, waardoor Kroschu geheel of gedeeltelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen, waaronder begrepen brandschade, overstromingen, stakingen en juridische uitval alsmede bedrijfsstoringen of officiële bevelen die niet de schuld van Kroschu. Leveringsmoeilijkheden en andere storingen aan de zijde van de onderleveranciers van Kroschu worden alleen als overmacht beschouwd indien de onderleverancier door een gebeurtenis in overeenstemming met zin 1 verhinderd is de hem opgedragen dienst te verlenen.
(2) Kroschu zal de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte stellen van het ontstaan en de beëindiging van de overmacht en zal zich inspannen om de overmacht te verhelpen en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken .
(3) Elke contractpartner heeft het recht om zich terug te trekken uit de hierdoor getroffen contracten als de overmacht langer dan 8 (acht) weken duurt. Het recht van elke contractpartner om het contract om een belangrijke reden te beëindigen in geval van langdurige overmacht, blijft onaangetast.

5. Verpakkingsvoorschriften, retourzending van verpakkingen
(1) De algemene presentatie- en verpakkingsvoorschriften van Kroschus zijn van toepassing in de huidige versie, waarvan een kopie op verzoek aan de klant wordt verstrekt .
(2) Onbeschadigde klossen, vaten en vaten worden door Kroschu teruggenomen onder de voorwaarde dat Kroschu eenzijdig herbruikbaarheid beoordeelt op het respectieve werk van Kroschu, zonder dat de klant hier een wettelijke aanspraak op kan maken. De klant draagt de kosten voor het retourtransport.
(3) Kartonnen dozen, karton en folies moeten door de klant op eigen kosten worden afgevoerd. Ook recyclebare pallets voor eenmalig gebruik die Kroschu gebruikt, moeten door de klant op eigen kosten worden afgevoerd.
(4) Indien gebruikt door Kroschu, worden de omkasting, steunbalken en andere laadapparaten tegen kostprijs in rekening gebracht en niet teruggenomen.
(5) Kabeltrommels die eigendom zijn van Kabeltrommel GmbH & Co. KG (KTG) moeten na het legen aan KTG worden geretourneerd. De overname wordt in opdracht van KTG kosteloos uitgevoerd door expediteurs. De beslissing voor gebruik wordt overgelaten aan de KTG. De opdrachtgever is op de hoogte van de voorwaarden voor de overdracht van kabel- en touwhaspels van KTG en de opdrachtgever accepteert en erkent deze als bindend voor hem.

6. Reten tie van titel
(1) Kroschu behoudt zich het eigendom van de door Kroschu geleverde goederen voor totdat alle vorderingen uit de rechtsverhouding waarop de levering is gebaseerd volledig zijn voldaan (voorbehouden goederen). Tot dan is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of tot zekerheid over te dragen.
(2) De klant heeft alleen het recht om de geleverde goederen in de normale bedrijfsuitoefening te verwerken of te combineren met andere items, of om ze te mengen of te verkopen. Van een behoorlijke bedrijfsuitoefening in de zin van deze voorwaarden is geen sprake indien, in het geval van verkoop door de klant of andere beschikkingen ten gunste van derden, de overdracht van zijn aanspraken aan derden is uitgesloten.
(3) In het geval van een verkoop, zoals bewerken, combineren of mengen, cedeert de klant hier door de vorderingen op derden, namelijk ter hoogte van de koopprijs van de voorbehouden goederen, aan Kroschu, zonder dat een speciale overeenkomst in individuele gevallen. Kroschu accepteert de opdracht al.
(4) Als de realiseerbare waarde van de zekerheden die aan Kroschu zijn gegeven de gedekte vorderingen niet alleen tijdelijk met meer dan 10 procent overschrijdt of als de geschatte waarde van de aan Kroschu gegeven zekerheden meer dan 150% van de waarde van de gedekte vorderingen bedraagt, is Kroschu verplicht om de effecten naar keuze van Kroschu vrij te geven op verzoek van de cliënt. Bij de selectie van de vrij te geven zekerheden houdt Kroschu rekening met de gerechtvaardigde belangen van de cliënt.

7. Beperking van aansprakelijkheid
(1) Kroschu is conform de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de door Kroschu geleverde goederen binnen de overeengekomen garantietermijnen, tenzij hieronder anders geregeld. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is het volgende van toepassing: (i) Kroschus-specificaties geven alleen beschrijvingen van diensten in de zin van artikel 434 (1) zin 1 BGB (overeengekomen kwaliteit), en geen garanties van de verkoper (noch onafhankelijke garanties binnen in de zin van artikel 311 BGB of kwaliteitsgaranties in de zin van § 443 BGB); (ii) een bepaalde geschiktheid of een bepaald doel niet verschuldigd is, draagt de opdrachtgever het risico van geschiktheid en gebruik. Indien de koper een door Kroschu geleverd gebrekkig artikel in een ander artikel heeft ingebouwd of overeenkomstig het soort en beoogd gebruik aan een ander artikel heeft bevestigd, kan de opdrachtgever alleen kosten maken voor het verwijderen van het defecte artikel en het installeren of monteren van het gerepareerde of geleverde artikel. artikel vrij van gebreken eis indien Kroschu verantwoordelijk is voor de gebrekkigheid van het geleverde artikel.
(2) Claims wegens gebreken van de klant vereisen in ieder geval dat hij de door Kroschu geleverde goederen onmiddellijk na levering inspecteert en, indien een gebrek wordt geconstateerd, Kroschu onmiddellijk op de hoogte stelt. Indien hij niet meldt, worden de goederen van Kroschus geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het een gebrek betreft dat tijdens het onderzoek niet herkenbaar was. Als een dergelijk gebrek later optreedt, moet de melding onmiddellijk na ontdekking worden gedaan; anders worden de goederen zelfs met betrekking tot dit gebrek als goedgekeurd beschouwd.
(3) Tenzij hierboven of hieronder anders bepaald, is Kroschu aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor alle schade waarvoor Kroschu verantwoordelijk is en die optreedt wanneer Kroschu of Kroschu's plaatsvervangende agenten de contractuele diensten van Kroschu verlenen. De aansprakelijkheid van Kroschus is echter altijd beperkt tot de schade die te voorzien en typerend is voor het contract op het moment dat het contract wordt gesloten, tenzij er sprake is van kwaadwilligheid of een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim of schade gebaseerd op levensbeschadiging, lichaam of gezondheid waarvan de onderliggende plichtsverzuim Kroschu of Kroschus plaatsvervangende agenten verantwoordelijk zijn. Ook claims op grond van de Productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast. Het recht van de klant op aanvullende prestatie, prijsverlaging en herroeping blijft eveneens onaangetast door de bovenstaande regeling.
(4) De verjaringstermijn voor gebreken aan de door Kroschu geleverde goederen is twaalf maanden, tenzij er sprake is van een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim of letsel aan leven, lichaam of gezondheid veroorzaakt door een van Kroschu's of Kroschu's plaatsvervangende agenten. waarop zij verantwoordelijk is, of Kroschu het gebrek op frauduleuze wijze heeft verborgen. §§ 438 lid 1 nr. 2, 634a lid 1 nr. 2 BGB en § 478 BGB blijven onaangetast.
(5) Onderdelen die als onderdeel van de aanvullende prestatie worden vervangen, worden eigendom van Kroschus. In dit opzicht is de opdrachtgever verplicht het eigendom terug over te dragen.

8. Gebreken die te herleiden zijn naar specificaties van de koper
Indien een gebrek te wijten is aan specificaties of andere specificaties van de koper of aan materialen, producten of componenten die op verzoek van de koper door derde leveranciers zijn geleverd of door de koper zijn voorgeschreven, is Kroschu voor dit gebrek niet aansprakelijk, zelfs niet naar evenredigheid. als Kroschu de koper informeerde voordat Productie het probleem aan het licht bracht of het probleem voor Kroschu als gespecialiseerd bedrijf niet herkenbaar was.

9. Handelsgeheimen
De opdrachtgever is verplicht alle commerciële en technische details van de opdracht als zakengeheim te behandelen. Door Kroschu vervaardigde concepten, ontwerpen, software, tekeningen, gereedschappen, monsters, modellen, merken of dergelijke, die Kroschu aan de opdrachtgever overlaat, blijven uitsluitend eigendom van Kroschus en mogen alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kroschu aan derden worden doorgegeven.

10. Certificaten
Huidige geldige certificaten van Kroschus kunnen worden ingezien op onze homepage op Downloads.